ŚKTM

Dotacje w ramach RPO WŚL: co nowego w 2018 roku?

Na to, by dołączyć do grona korzystających ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na realizację projektu można uzyskać wsparcie w formie pożyczki, poręczenia, gwarancji, wejścia kapitałowego, udostępnianych na korzystnych warunkach. Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego realizowane są projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu.

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego zostały dokładnie określone w dokumentach programowych. W programie wydzielono 13 obszarów wsparcia tzw. Osi priorytetowych stanowiących swoisty przewodnik po Programie.

W aktualnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ciekawe działania to m.in.:

  1. Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (planowane na kwiecień 2018) - tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.
  2. Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB (planowane na czerwiec 2018) - wsparcie profesjonalizacji wysokospecjalistycznych usług doradczych świadczonych przez IOB dla przedsiębiorców, rozwój i udostępnianie niezbędnej infrastruktury (w tym laboratoria) istniejących instytucji otoczenia biznesu.
  3. Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej (wrzesień 2018) - wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.
  4. Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałania planowane na kwiecień i sierpień 2018) -  budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego, poprawa efektywności energetycznej i oświetlenia.

O tych i innych działaniach można dowiedzieć się ze strony https://rpo.slaskie.pl/ lub kontaktując się z Animatorami klastra.

Członkami naszego klastra są m.in. firmy doradcze, które służą pomocą jeśli zdecydowaliby się Państwo na udział w naborze. Z takim partnerem u boku procedura składania wniosku i kierowanie projektem będzie o wiele prostsze.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z dotacji Funduszy Europejskich, bo warto!

Home Klaster Wydarzenia i aktualności Dotacje w ramach RPO WŚL: co nowego w 2018 roku?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013