ŚKTM

O projekcie "ŚKTM"

Śląski Klaster Transportu Miejskiego rozpoczął działalność w roku 2013 jako odpowiedź na wyzwania związane z potrzebami rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim, szczególnie poprawy mobilności społeczeństwa. Działalność ŚKTM zorientowana jest na rozwiązywanie głównych problemów i utrzymanie transportu publicznego w rejonie na ścieżce trwałego zrównoważonego rozwoju, zapewniającego mobilność obywateli, jako ważny czynnik dla gospodarki, rynku wewnętrznego oraz dla ich jakości życia.

Działanie ŚKTM ukierunkowane jest również na kompleksowe wsparcie sektora publicznego w budowaniu strategii oraz planów działania w zakresie rozwoju ekologicznych systemów transportowych, bazujące na rzetelnie przeprowadzonych badaniach i pomiarach, analizach, diagnozie uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz indywidualnie dopasowanych modelach ruchowych, zgodnych z dokumentami politycznymi UE w zakresie wymogów transportu ekologicznego, które stały się przyczynkiem do podjęcia decyzji o powołaniu nowej inicjatywy klastrowej.

MISJA KLASTRA ŚKTM:


Misją klastra jest dążenie do harmonijnego funkcjonowania zrównoważonego rozwoju systemów transportowych na obszarach zurbanizowanych w województwie śląskim.

CELE KLASTRA ŚKTM:

  • Inicjowanie współpracy między środowiskiem naukowym i przedsiębiorstwami.
  • Rozwijanie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, JBR, uczelniami i IOB.
  • Zwiększanie świadomości sektora biznesu w zakresie korzyści związanych ze współpracy sieciowej w ramach klastra.
  • Kreowanie nowych produktów i usług, w tym skierowanych do odbiorców krajowych i zagranicznych.
  • Pozyskiwanie funduszy krajowych i unijnych na rozwój działalności członków klastra.
  • Pozyskiwanie środków na realizację badań i wdrażanie nowych produktów.
  • Szkolenia i audyty jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli w zakresie poprawności stosowanych u nich systemów transportowych w tym ITS oraz pomoc w wyborze kierunków ich rozwoju.

    Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie 26.XI.2013

Wszystkich członków Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego zapraszamy na I Spotkanie Moderowane, podczas którego omawiany będzie projekt oferty SKTM związany z budową  Planów Rozwoju Transportu Miejskiego. jak również założenia dotyczące Strategii Rozwoju Klastra SKTM oraz sprawy bieżące. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r.  o godz.14, 00 w Hotelu Best Western Premier w Katowicach, sala Orange Hall, ul. Bytkowska 1a. Zapraszamy!

Czytaj więcej...

Home Klaster Wydarzenia i aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013