ŚKTM

Oferta klastra

OFERTA ŚLĄSKIEGO KLASTRA TRANSPORTU MIEJSKIEGO DLA FIRM I INSTYTUCJI ORAZ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH                   

Na ofertę klastra składają się następujące usługi:

 • pośredniczenie w nawiązaniu kontaktów z firmami z szeroko pojętego sektora transportu, uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami, z którymi współpracuje klaster ŚKTM,
 • pomoc w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników z branży transportu,
 • rekomendowanie rzetelnych wykonawców projektów z dziedziny transportu i branż pokrewnych,
 • poszukiwanie możliwości współpracy między firmami z klastra oraz poza nim,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów branżowych,
 • dostarczanie specjalistycznej wiedzy z zakresu najnowszych rozwiązań stosowanych w branży dla zainteresowanych podmiotów, dzięki współpracy z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi (np. przygotowywanie studiów wykonalności projektów, ekspertyz, badań itp.),
 • wsparcie w zarządzaniu projektami realizowanymi wspólnie przez jednostki badawczo-rozwojowe oraz podmioty gospodarcze,
 • działania marketingowe, promowanie członków klastra,
 • identyfikacja źródeł finansowania projektów,
 • pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
 • opracowanie oferty dla interesariuszy zewnętrznych przy wykorzystaniu potencjału członków klastra,
 • organizowanie konferencji, warsztatów, szkoleń,
 • promowanie na stronie internetowej oraz poprzez kontakt z członkami klastra wydarzeń tematycznych, typu targi transportu, konferencji dotyczących transportu publicznego itp.,
 • objęcie patronatem wydarzeń w dziedzinie transportu,
 • prowadzenie akcji informacyjnej adresowanej do Jednostek Samorządu Terytorialnego, w celu poszerzenie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów z zakresu transportu przy udziale członków klastra,
 • działania na rzecz rozwoju szeroko pojętej branży transportu i branż pokrewnych.

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej i wszechstronnej oferty klastra, która pozwoli Państwu na nowe możliwości rozwoju i pomoże pozyskać nowych klientów.

Zapraszamy do współpracy. 

Home Klaster Oferta klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013