ŚKTM

Zespół klastra

Zespół Klastra to przede wszystkim Koordynator Klastra oraz Animatorzy, którzy na bieżąco zajmują się sprawami klastra, pozyskiwaniem nowych członków oraz działaniem w ciekawych projektach i wydarzeniach.

Są to przede wszystkim osoby podejmujące działanie na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy wzajemnego zaufania, przełamywania konfliktów interesu oraz uruchomienia inicjatywy klastrowej i wypracowania strategii rozwoju klastra.

Koordynator może też podejmować konkretne działania na rzecz rozwoju klastra i  reprezentować klaster.

Nieodłącznym składnikiem zespołu klastra są jego członkowie, dzięki którym klaster może się rozwijać, szerzyć wiedzę oraz być czymś więcej niż organizacją przedsiębiorców.

Koordynator klastra

Centrum Rozwoju Transportu jest Stowarzyszeniem które powstało w maju 2012r. jako odpowiedź na wyzwania związane z potrzebami rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim. Wyzwania ta skupiają się szczególnie wokół poprawy mobilności społeczeństwa, w obliczu nowego budżetu UE na lata 2014 – 2020, w którym na ten cel przeznaczone będą znaczne środki finansowe.

Działalność CRT zorientowana jest na rozwiązywanie głównych problemów i utrzymanie transportu publicznego w rejonie na ścieżce trwałego zrównoważonego rozwoju, zapewniającego mobilność obywateli, jako ważny czynnik dla gospodarki, rynku wewnętrznego oraz dla ich jakości życia.

Działanie CRT ukierunkowane jest również na kompleksowe wsparcie sektora publicznego w budowaniu strategii oraz planów działania w zakresie rozwoju ekologicznych systemów transportowych.

 

Prezes Zarządu Klastra: Radosław Polowy

 

Zapraszamy do współpracy!

Home Klaster Zespół klastra

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany

 Projekt „Utworzenie Śląskiego Klastra Transportu Miejskiego"” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013